Ìå ìÞíõìá óõìðáñÜóôáóçò óôçí Áõóôñáëßá, åíÜíôéá óôçí êáôáóôñïöÞ ôçò öýóçò, ï 9ïò Ìýëïò ôùí Îùôéêþí áðï÷áéñÝôçóå ôïõò åêáôïíôÜäåò ÷éëéÜäåò åðéóêÝðôåò. Ôï íÝï ñåêüñ ôùí 1.475.354 åðéóêÝøåùí óôï ìåãáëýôåñï ÷ñéóôïõãåííéÜôéêï èåìáôéêü ðÜñêï ôçò ÷þñáò, áðü êÜèå ãùíéÜ ôçò ÅëëÜäáò êáé ôá ÂáëêÜíéá, êáôáãñÜöôçêå ùò ôï ÷áìüãåëï, ç áãÜðç, ç ÷áñÜ, ôï ðíåýìá ôùí ×ñéóôïõãÝííùí áðü ôá Ôñßêáëá. (EUROKINISSI/ÄÇÌÏÓ ÔÑÉÊÊÁÉÙÍ)

Ξαφνικά έφυγε από τη ζωή ένας 40χρονος άνδρας στην ανατολική Φθιώτιδα.

Ο 40χρονος είχε πάει την Κυριακή βόλτα με την οικογένειά του στον Μύλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα. Εκεί είχε κάποιες ενοχλήσεις (πόνο στην πλάτη κλπ) ωστόσο, παρά την παρότρυνση της γυναίκας του να πάνε στο νοσοκομείο, εκείνος αρνήθηκε για να μην τους χαλάσει την εκδρομή.

Επιστρέφοντας πέρασε από το νοσοκομείο Λαμίας, αλλά και πάλι δεν έμεινε για να μην ταλαιπωρήσει την οικογένεια. Δυστυχώς όμως η καρδιά του τον πρόδωσε λίγες ώρες αργότερα όταν επέστρεψε στο σπίτι του.

πηγή newsbeast.gr

KANTE LIKE ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ EVIATHEMA.GR ΣΤΟ FACEBOOK -->

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here