in ,

Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων: Διευκρινήσεις σχετικά με τις οικονομικές ενισχύσεις των πληγέντων από φυσικές καταστροφές

Διρφύων Μεσσαπίων Γιώργος Ψαθάς

Ανακοίνωση εξέδωσε πριν λίγη ώρα ο Δήμαρχος Διρφύων Μεσσαπίων Γιώργος Ψαθάς με αφορμή την επιστολή που απέστελλε ο πρ. Αντινομάρχης Αθανάσιος Καλαβρής σχετικά με τις αποζημιώσεις που δικαιούνται οι πληγέντες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Με την παρούσα επιστολή παραθέτουμε διευκρινήσεις σχετικά με τις οικονομικές ενισχύσεις των πληγέντων από φυσικές καταστροφές (πλημμύρες) οι οποίες διέπονται από την Υ.Α 33862/2019 (ΦΕΚ 1699/τ΄Β/16-5-2019), προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Συγκριμένα, οι αποζημιώσεις αφορούν :

Χαλκίδα Ευβοίας: Φωτιά στο υπό κατάληψη 1ο ΕΠΑΛ [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΒΙΝΤΕΟ]

Α. Οικονομική ενίσχυση, ποσού 600 Ευρώ σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών του.

Με τυχόν προσαύξηση (600€) για πολύτεκνες οικογένειες ή για μέλη που είναι με εδικές ανάγκες (ΚΥΑ 33862/6-5-2019 άρθρο 1). Με την προσκόμιση τω εξής δικαιολογητικών:

 • Αίτηση του δικαιούχου.
 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους.
 • Για την απόδειξη της πολυτεκνίας προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
 • Για την απόδειξη των ατόμων με Αναπηρία να λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από το ΟΠΕΚΑ.

Β. Οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 6000 Ευρώ κατά νοικοκυριό, για την επισκευή (απλές επισκευαστικές εργασίες) ή την αντικατάσταση οικοσκευής της κύριας πληγείσας οικίας (ΚΥΑ 33862/6-5-2019 άρθρο 2).

 • Αίτηση
 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1)
 • Τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9) συνοδευόμενη από Υ.Δ. όπου θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.
 • Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
 • Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός λόγω συγκατοίκησης η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών μετά από εξουσιοδότηση που θα το παρέχουν οι υπόλοιποι.

Υπολογισμός επιδόματος επισκευής και αντικατάσταση οικοσκευής λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μελών του νοικοκυριού καθορίζεται από την Επιτροπή με βάση τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

Βαθμός ζημιών.

 • Κατηγορία Α:Μικρών ζημιών που μπορούν οι ζημιές να αποκατασταθούν άμεσα.
 • Κατηγορία Β: Μέτριών ζημιών όπου οι ζημιές είναι σχετικά μεγάλες και απαιτούν αυξημένες δαπάνες και χρόνο αποκατάστασης.
 • Κατηγορία Γ: Μεγάλων Ζημιών όπου υπάρχει κατάρρευση κατοικίας ή ζημιές που η αποκατάσταση τους κρίνεται σχεδόν ασύμφορη.
 • Οι εκτιμήσεις των ζημιών στα κτίρια που καλύπτουν ανάγκες διαβίωσης, δεν συμπεριλαμβάνονται ανεξάρτητα κτίσματα (βοηθητικού χώροι, υπόγεια, αποθήκες, κοινόχρηστοι χώροι, λεβητοστάσια κτλ).
 • Στο σύνολο της οικοσκευής (εξοπλισμός κουζίνας, χώρων υγιεινής, επίπλωση, ιματισμόκλπ) Η Επιχορήγηση αφορά αποκλειστικά χώρους διαβίωσης οικογενειών κύριας κατοικίας και όχι κτίρια άλλης χρήσης (π.χ. εξοχικές κατοικίες, καταστήματα, βιοτεχνίες, θερμοκήπια κλπ).
 • Σε περίπτωση που η κατοικία είναι μισθωμένη ή παραχωρημένη, το ποσοστό αποζημίωσης θα αντιστοιχεί στο 25% για τον ιδιοκτήτη και στο 75% για τον μισθωτή ή παραχωρησιούχο.

Γ. Οικονομική ενίσχυση 4500 Ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία (67% και άνω) από τραυματισμό στη φυσική καταστροφή (ΚΥΑ 33862/6-5-2019 άρθρο 3).

 • Αίτηση του υποψηφίου.
 • Γνωμάτευση- βεβαίωση Διευθυντή Κλινικής Νοσοκομείου ΕΣΥ.
 • Γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ για το είδος πάθησης, το ποσοστό αναπηρίας και τη διάρκεια της.

Οιεν λόγω οικονομικές ενισχύσεις έχουν κοινωνικό χαρακτήρα και συνδέονται αποκλειστικά με την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών της κύριας κατοικίας όπως αυτή δηλώνεται στο Ε1 και αντίστοιχα στο Ε9.

Συμπληρωματικά βάσει της παρ 2β του άρθρου 2 του ν.δ./τος 57/1973, η χορήγηση των ανωτέρων επιδομάτων χορηγείται με την αποδεδειγμένη αδυναμία κάλυψης της συγκεκριμένης ανάγκης με ιδίους πόρους, η οποία τεκμηριώνεται με οποιονδήποτε τρόπο λαμβάνοντας υπόψη τόσο το μέγεθος της ζημιάς όσο και τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειας και εν γένει τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης (υπ αριθμ:66511/25-09-2020 Διευκρινήσεις για τη διαδικασία χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων).

Ειδικότερα, το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών αφορά στην εφάπαξ χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους πολίτες, μόνο όταν το κτίριο το οποίο διαβιούν και χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικίαπλήττεται από φυσική καταστροφή και η παραμονής τους σε αυτό θεωρείται αδύνατη, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη για κάλυψη των πρώτων στοιχειωδών αναγκών (διαμονή, ρουχισμός, διατροφή).

Όσον αφορά τις εξοχικές κατοικίες και τα υπόλοιπα κτίσματα – εκτός της Κύριας Κατοικίας- δίνεται χορήγηση έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος από τη Δ.Α.Ε.Φ-Κ.Κ.Ε  (www.GOV.GR) η οποία ανέρχεται για τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά κατοικία και για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, των οποίων η επιχείρηση επλήγη στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ ανά επιχείρηση (ΦΕΚ 161/Α’/22-08-2020).

Με τη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 271, ν.4555/19.07.2018, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προβλέψει ότι οι ως άνω οικονομικές ενισχύσεις πληγέντων από φυσικές καταστροφές είναι ακατάσχετες.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, οι ορισθείσες εκ του Δήμου Επιτροπές Αυτοψίας αλλά και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων εφαρμόζουν στο ακέραιο τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις ώστε να διασφαλίζεται η  αντικειμενικότητα, η αμεροληψία και η πιστή τήρηση της διαδικασίας για την ίση μεταχείριση όλων των πληγέντων, με βάση τα οριζόμενα στην Υ.Α 33862/2019 (ΦΕΚ 1699/τ΄Β/16-5-2019), η οποία ενεργοποιείται κάθε φορά που υπάρχουν φυσικές καταστροφές και ισχύει για όλες της περιπτώσεις ανά την ελληνική επικράτεια.

Το ποσό των 300.000,00 € με το οποίο  επιχορηγήθηκε σε πρώτη φάση ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων για την πληρωμή των ανωτέρω επιδομάτων , εγγράφηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου, αποκλειστικά για τις ανωτέρω αποζημιώσεις  ( έχει πληρωθεί μέχρι σήμερα το ποσό των 165.000,00 € στους δικαιούχους και συνεχίζεται καθημερινά η πληρωμή τους).

Προκειμένου να προβούμε και στην πληρωμή των δικαιούχων της αποζημίωσης των οικοσυσκευών , θα προβούμε σε αίτημα χρηματοδότησης , για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού από τα αρμόδια υπουργεία.

Προσπάθειες μικροπολιτικής εκμετάλλευσης των διαδικασιών αποζημίωσης των πληγέντων είναι έωλες, προσβλητικές και καθ όλα κατακριτέες, ενώ δεν συμβάλλουν  στην επίλυση των προβλημάτων των πληγέντων συμπολιτών μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ειδήσεις Σήμερα: 

Χαλκίδα Ευβοίας: Φωτιά στο υπό κατάληψη 1ο ΕΠΑΛ [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΒΙΝΤΕΟ]

Ψαχνά Ευβοίας – ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ : Καταγγελία στην Τουριστική Αστυνομία από τον Πρόεδρο των Ψαχνών Μιχάλη Καλαβρή στον Ιδιοκτήτη του Καταστήματος που επιτέθηκε

Τζόκερ Κλήρωση 2184: Αυτοί είναι οι αριθμοί της Κυριακής 20/09/20 – Ένας Τυχερός παίρνει πάνω από 4.600.000 Ευρώ

Στο κενό οι καταγγελίες του συκοφάντη blogger κατά λειτουργών της δικαιοσύνης

Απαλλαγή από την επιτροπή δεοντολογίας του Ολυμπιακού – Ατρόμητος – Αθώος ο πρώην αντιπρόεδρος της ΕΠΟ Γιάννης Παπακωνσταντίνου

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από Βόρεια Εύβοια και Νότια Εύβοια, την Χαλκίδα, τα Ψαχνά, την Κάρυστο, το Αλιβέρι, το Μαντούδι, την Εύβοια, την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Eviathema.gr

Ανακοίνωση Δήμου Θηβαίων για τους κάδους ανακύκλωσης γυάλινων συσκευασιών

Χαλκίδα Ευβοίας: Άγνωστος μαχαίρωσε 25χρονο σε κεντρικό σημείο