,

Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων: Έκτακτη δια περιφοράς τηλεφωνική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Περί αλλαγής χώρου της προσεχούς συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιρφύων-Μεσσαπίων”

15 Σεπτεμβρίου 2020, 1:38 μμ
Facebook
Twitter
Pinterest
Threads
δημοτικο συμβουλιο

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα ∆ια Περιφοράς (µέσω τηλεφώνου
) συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων κατά
τις προβλέψεις της παρ 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του
Ν. 3852/2010 (Α’ 87) και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της
ΠΝΠ (Αρ. Φύλλου 55/11-3-2020/ Τ’ Α) και την υπ’ αριθµ. 40/20930/31-3-2020
Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ, την 15η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα της
εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 17:00-17:30 , για την λήψη αποφάσεων (µέσω
τηλεφώνου) για τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας ∆ιάταξης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των Ν. 3463 / 2006 και 3852 / 2010.

Άγρια επίθεση του Προέδρου Ψαχνών Μιχάλη Καλαβρή σε ιδιοκτήτρια καταστήματος – Γιώργος Ψαθάς: “Ζητάω εκ μέρους του Συγνώμη. Θα τακτοποιηθεί το ζήτημα” [ΒΙΝΤΕΟ]

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο : «Περί αλλαγής χώρου της προσεχούς συνεδρίασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιρφύων-Μεσσαπίων (άρθρ.96 του Ν.3463/2006)».
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δια περιφοράς (µέσω τηλεφώνου) και
έκτακτη λόγω των περιοριστικών µέτρων προστασίας του Covid 19 και της
κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται ο ∆ήµος ∆ιρφύων –
Μεσσαπίων λόγω των πληµµυρών και προκειµένου να παρευρίσκονται οι Πρόεδροι
των Κοινοτήτων,

Ψαχνά, 14 Σεπτεµβρίου 2020
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

symvoulio

Δείτε τα τελευταία νέα από την Εύβοια στο eviathema.gr, Βόρεια Εύβοια, Νότια Εύβοια.