in ,

Θανάσης Ζεμπίλης: Εκδόθηκε η ΚΥΑ για τον καθορισμό επιχορήγησης πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020

Θανάσης Ζεμπίλης Βουλευτής

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 916/Β/20.2.2023 η υπ’αριθμόν 27751 ΕΞ 2023 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, που καθορίζει την επιχορήγηση των πληγέντων κατόχων (μη κατ΄επάγγελμα αγροτών) αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας.

Η δημοσίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σηματοδοτεί το τελικό στάδιο για την εκταμίευση της αποζημίωσης των πληγέντων μη κατ΄επάγγελμα αγροτών από τις πλημμύρες που έπληξαν τις περιοχές του Λήλαντα και των Μεσσαπίων. Κατά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να εκδοθεί η ΚΥΑ και για τους κατ΄επάγγελμα αγρότες.

Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. Θανάσης Ζεμπίλης παρακολουθεί συστηματικά το ζήτημα και συνεργάζεται με τις υπηρεσίες των συναρμόδιων υπουργείων, παραμένοντας δίπλα στους πληγέντες συνανθρώπους μας.

Συγκεκριμένα, το ΦΕΚ προβλέπει:

 1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./6402/Α325/28.08.2020 (Β’ 3775), όπως συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./7893/ Α325/23.06.2021 (Β’ 2787) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τον ν. 4797/2021, και ιδίως τα άρθρα 12, 4, 7, 22 και 24 του νόμου αυτού και του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472.
 2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών των κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από την αρμόδια επιτροπή κρατικής αρωγής της Περιφέρειας σύμφωνα με τα υπό στοιχείο 20 έγγραφα του προοιμίου και καλύπτει στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.

 3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 27,5% του συνόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια επιτροπή κρατικής αρωγής της Περιφέρειας. Ειδικά για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 27,5% του ποσού της εκτιμηθείσας ζημίας, που δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

 4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 37 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472.

 5. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική επιχορήγηση άνω των ορίων που τίθενται στο άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472, το Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα III των εν λόγω Κανονισμών, σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις (Transparency Award Module TAM, https:// webgate.ec.europa.Eu/competition/transparency/ public/search/home/), για λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία χορήγησής της, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 του ν. 5000/2022 (Α’ 226).

 6. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έκδοση της παρούσης, η προσκόμιση στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 (ΑΔΑ:68ΦΓΗΧΟΨ) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 110065ΕΞ2021/10.09.2021 (ΑΔΑ: 654ΩΗ-ΔΧ0) (Β’ 4203) και 147036ΕΞ2021/22.11.2021 (ΑΔΑ:Ψ9Ρ2Η8ΨΙ) (Β’ 5424) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

 7. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές. Από το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος. Σε κάθε περίπτωση, για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η ολοκλήρωση του προσδιορισμού του ποσού της ζημίας που καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

 8. Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών, οι φάκελοι διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών, συνοδευόμενοι από την αναλυτική κατάσταση των πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων της παρ. 4 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 (ΑΔΑ:68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670), σε ηλεκτρονική μορφή. Η ΓΔΟΥ προβαίνει σε έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους του δικαιούμενου ποσού.

 9. Τα δικαιολογητικά της παρ. 6 τηρούνται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

 10. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεούνται να τηρούν για διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών το σύνολο των φακέλων και των σχετιζόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης για τους σκοπούς του ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 4797/2021.

 11. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 (ΑΔΑ:68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε όλες τις ειδήσεις του eviathema.gr στο Google News

Διαβάστε Επίσης

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Σάλος στην Κάρυστο με τον υφυπουργό Σίμο Κεδίκογλου – Κάπνιζε σε κλειστό χώρo ενώ απαγορεύεται; [ΦΩΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ]

Τραγωδία στην Εύβοια: 65χρονη γλίστρησε και πέθανε μέσα στο σπίτι της

Εύβοια: Τροχαίο ατύχημα στην Τριάδα μετά από σύγκρουση μηχανής με ΙΧ

Ψαχνά: Διέσωσαν σκύλο οι εθελοντές από το Ποτάμι [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ]

Σοφία Νικολάου ΣΔΟΕ

Ραγδαίες εξελίξεις- Σοφία Νικολάου: “Δεν υπάρχει «πόρισμα» – Ποινική δίωξη σε βάρος των δύο ελεγκτών”

Βάκα Αϊδίνη

Πόσο στοίχισε τελικά το καρναβάλι της Χαλκίδας;