Θανάσης Ζεμπίλης: Βιώσιμη λύση για τα λατομεία Καρύστου με παράταση της διαδικασίας αδειοδότησης τους μέχρι 1-7-2026

21 Μαρτίου 2023, 11:04 μμ
Facebook
Twitter
Pinterest
Threads

Την απόλυτη ικανοποίηση του εξέφρασε ο Βουλευτής Εύβοιας Θανάσης Ζεμπίλης για τη βιώσιμη λύση που επιτεύχθηκε για τα λατομεία της Καρύστου, μετά την νομοτεχνική βελτίωση του υπό ψήφιση ΣΝ, με την οποία δίνεται παράταση της διαδικασίας αδειοδότησης τους μέχρι 1-7-2026. Έτσι, ικανοποιείται πλήρως το αίτημα που υπέβαλε το ΔΣ των Λατόμων Καρύστου στον αρμόδιο Υπουργό κ. Κ.Σκρέκα, κατά τη συνάντηση της 1-11-2022, παρόντος του κ. Ζεμπίλη, ο οποίος και την προκάλεσε.

Ειδικότερα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας κατέθεσε πριν από λίγο στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συζητείται για δεύτερη ημέρα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με τίτλο «Mετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής – Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του περιβάλλοντος», νομοτεχνική βελτίωση στο άρθρο 171 του ΣΝ, σύμφωνα με την οποία η παράταση προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών του αρ. 64 του ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α’ 230) για τα λατομεία σχιστολιθικών πλακών, λόγω των δυσκολιών που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού COVID 19, παρατείνεται μέχρι την 1-7-2026, αντί της αρχικής πρόβλεψης του ίδιου άρθρου για παράταση μέχρι την 1-7-2024.

Πιο συγκεκριμένα, η νομοτεχνική βελτίωση του άρθρου 171, για την παράταση λειτουργίας των λατομείων σχιστολιθικών πλακών Καρύστου, δίνει παράταση στους λατόμους μέχρι 1-7-2026, δηλαδή για τρία χρόνια, αντί της αρχικής πρόβλεψης για ένα χρόνο, προκειμένου να ολοκληρώσουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά για την αδειοδότησή τους. Ειδικότερα, το άρθρο 171 ορίζει τα εξής:

1.Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 23 του άρθρου 68 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), περί συνέχισης της εκμετάλλευσης λατομείων, παρατείνεται, στο τελευταίο εδάφιο επικαιροποιούνται οι παραπομπές και προστίθεται και ο υπολογισμός της εγγυητικής επιστολής, επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, και η παρ. 23 διαμορφώνεται ως εξής:

2.Νομικά και φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται λατομεία σχιστολιθικών πλακών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85) προκειμένου να συνεχίσουν την εκμετάλλευση των λατομείων αυτών οφείλουν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) μέχρι 1.7.2026. Για την πρώτη τριετία εφαρμογής των διατάξεων αυτών η εγγυητική επιστολή έναντι οφειλόμενων μισθωμάτων υπολογίζεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) των προβλεπόμενων πάγιων σύμφωνα με τον τύπο της παρ. 4 του άρθρου 45. Η κατάθεση και ο υπολογισμός της εγγυητικής επιστολής της παρ. 2 του άρθρου 55 για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων γίνεται βάσει της υπό στοιχεία ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.176641/2214/28.6.2018 (Β’ 2909) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Δείτε τα τελευταία νέα από την Εύβοια στο eviathema.gr, Βόρεια Εύβοια, Νότια Εύβοια.