Ελληνικά

Μας ενδιαφέρει να είμαστε απόλυτα σαφείς και ακριβείς με τις λέξεις, τους τίτλους και τις διευθύνσεις URL και κατανοούμε ότι οι λέξεις έχουν τη μέγιστη δύναμη και ενεργούν ανάλογα. Οι συγγραφείς υπό Ενδιαφέρουσα Μηχανική πρέπει να επαληθεύουν τις πληροφορίες που συλλέγουν και γράφουν ανά πάσα στιγμή. Αυτό περιλαμβάνει την αναγνώριση πληροφοριών όπως ονόματα, τοποθεσίες, πραγματικές δηλώσεις και λογαριασμούς που σχετίζονται με το περιεχόμενο. Οι συγγραφείς κάνουν τον δικό τους έλεγχο γεγονότων χρησιμοποιώντας τη δική τους κρίση και πληροφορίες σύμφωνα με την Πολιτική Δεοντολογίας μας.
Η ενδιαφέρουσα μηχανική είναι έτοιμη και θα χρησιμοποιήσει ελεγκτές γεγονότων τόσο στο διαδίκτυο όσο και εντός της συντακτικής ομάδας, σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν χρειαστεί. Δεσμευόμαστε για τη μη μεροληψία, τη διαφάνεια των πηγών, τη διαφάνεια της χρηματοδότησης και ότι είμαστε ανοιχτοί σε εύλογες κριτικές και διορθώσεις στον οργανισμό μας. Ελέγxουμε τις πληροφορίες με όλα τα συνδεδεμένα μέρη πριν τις δημοσιεύσουμε στο διαδίκτυο.

Εάν λάβουμε μια αξίωση σχετικά με τον έλεγχο γεγονότων στον ιστότοπό μας, επικοινωνούμε πρώτα με την πηγή της αξίωσης για περαιτέρω επεξεργασία και υποστηρικτικές πληροφορίες. Επίσης, επικοινωνούμε με άτομα και οργανισμούς που θα έχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ή έχουν σχετική εμπειρία σχετικά με το θέμα, καθώς και την έρευνα σχετικής βιβλιογραφίας (άρθρα ειδήσεων, άρθρα επιστημονικών και ιατρικών περιοδικών, βιβλία, αντίγραφα συνεντεύξεων, στατιστικές πηγές) που έχουν επίπτωση το θέμα.

Προτιμούμε να χρησιμοποιούμε αμερόληπτες πληροφορίες και πηγές δεδομένων που βλέπουν οι ίδιοι, όσο το δυνατόν περισσότερο. Προειδοποιούμε επίσης τους αναγνώστες μας ότι οι πληροφορίες και τα δεδομένα από πηγές, όπως οι οργανώσεις πολιτικής υπεράσπισης και τα πλευρικά κόμματα, θα πρέπει να αξιολογηθούν σημαντικά.

Ανάλογα με τη φύση και την πολυπλοκότητα του θέματος, άλλα μέλη του συντακτικού προσωπικού μπορεί να συνεισφέρουν επιπλέον έρευνα και αλλαγές στο έργο των συγγραφέων, και το τελικό προϊόν θα περάσει από τα χέρια των συντακτών μας. Οποιοδήποτε κομμάτι που δεν θεωρείται σύμφωνα με τα πρότυπα μας από έναν ή περισσότερους συντάκτες υπόκειται σε περαιτέρω αναθεώρηση και επανεξέταση προτού κυκλοφορήσει για δημοσίευση.

Αγγλικά

We care about being perfectly clear and precise with words, headlines, and URLs and understand that words have the utmost power and act accordingly. Writers under Interesting Engineering must verify the information they gather and write at all times. This includes identifying information such as names, locations, factual statements, and accounts related to the content. Writers do their own fact-checking using their own judgment and information under the light of our Ethics Policy. Interesting Engineering is ready to and will use fact-checkers both online and within the editorial team in certain circumstances if need be. We are committed to non-partisanship, transparency of sources, transparency of funding, and being open to reasonable criticism and corrections in our organization. We check the information with all related parties before publishing it online.

If we receive a claim regarding fact-checking on our website, we first contact the source of the claim for further elaboration and supporting information. We also contact individuals and organizations who would have more information about or have relevant experience on the subject at hand, as well as researching relevant literature (news articles, scientific and medical journal articles, books, interview transcripts, statistical sources) that has bearing on the topic.

We prefer to use unbiased information and data sources viewed by our equals, as much as possible. We also alert our readers that information and data from sources, such as political advocacy organizations and sided parties, should be evaluated considerately.

Depending upon the nature and complexity of the topic, other members of the editorial staff may contribute additional research and changes to the writers’ work, and the final product will pass through the hands of our editors. Any piece that is not deemed up to our standards by one or more editors is subject to further revision and review before being released for publication.

 

Back to Top