Ðáñáäüèçêáí óÞìåñá óôï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï ÍïóçìÜôùí Èþñáêïò Áèçíþí «Ç Óùôçñßá», 19 êáéíïýñéïé áíáðíåõóôÞñåò õøçëÞò ôå÷íïëïãßáò, ðïõ èá åîïðëßóïõí Üìåóá áíôßóôïé÷åò íÝåò êëßíåò óôéò ÌïíÜäåò ÅíôáôéêÞò Èåñáðåßáò ôïõ íïóïêïìåßïõ, êáé ðéï óõãêåêñéìÝíá óôç ÌÅÈ ôïõ ÊÝíôñïõ ÁíáðíåõóôéêÞò ÁíåðÜñêåéáò êáé óôç ÌÅÈ ôçò ÐáíåðéóôçìéáêÞò ÐíåõìïíïëïãéêÞò ÊëéíéêÞò. Ïé áíáðíåõóôÞñåò ðïõ ðáñáäüèçêáí åßíáé ôï ðñþôï ìÝñïò ôçò äùñåÜò ôçò åôáéñåßáò «ÐáðáóôñÜôïò». Ôéò åðüìåíåò çìÝñåò èá ðáñáäïèïýí óôï Õðïõñãåßï Õãåßáò Üëëïé 31, áíåâÜæïíôáò ôï óõíïëéêü áñéèìü ôçò äùñåÜò ôçò «ÐáðáóôñÜôïò», óå 50 êáéíïýñéïõò áíáðíåõóôÞñåò õøçëÞò ôå÷íïëïãßáò ãéá ÌïíÜäåò ÅíôáôéêÞò Èåñáðåßáò. Ï Õðïõñãüò Õãåßáò Âáóßëçò Êéêßëéáò åõ÷áñéóôåß ôçí åôáéñåßá «ÐáðáóôñÜôïò» ãéá ôç óçìáíôéêÞ óõìâïëÞ ôçò óôçí åíßó÷õóç ôïõ Åèíéêïý ÓõóôÞìáôïò Õãåßáò, ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò ìåãÜëçò êñßóçò Äçìüóéáò Õãåßáò ðïõ âéþíïõìå óôç ÷þñá.

Ο έκτος νεκρός στην Ελλάδα από τον κορονοϊό ανακοινώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί. Πρόκειται για άνδρα από την Καστοριά. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ ο άνδρας 70 ετών πέθανε στο νοσοκομείο της Καστοριάς την Τετάρτη. Πλέον από τα έξι θύματα του κορονοϊού στην Ελλάδα τα τρία είναι από την Καστοριά και είναι όλοι τους άνδρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 70χρονος υπέφερε από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Το έκτο θύμα του κορονοϊού στη χώρα μας, το οποίο κατέληξε σε ΜΕΘ μετά από σοβαρές επιπλοκές πνευμονίας που οδηγούν σε πολυοργανική ανεπάρκεια. Η επίσημη ενημέρωση για τον νέο αυτό θάνατο θα γίνει στις 6 το απόγευμα από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, Σωτήρη Τσιόδρα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here