Ικανοποίηση Κεφαλογιάννη για τις εξελίξεις στην Creta Farms

4635823
ÓõæÞôçóç êáé øÞöéóç åðß ôçò áñ÷Þò, ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç: "Õðï÷ñåþóåéò áåñïìåôáöïñÝùí ó÷åôéêÜ ìå ôá áñ÷åßá åðéâáôþí – ðñïóáñìïãÞ ôçò íïìïèåóßáò óôçí Ïäçãßá (ÅÅ) 2016/681", ôçí ÔåôÜñôç 29 Íïåìâñßïõ 2018. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις αναφορικά με την ολοκλήρωση του πρώτου βήματος για τη διάσωση της εταιρείας Creta Farms, εξέφρασε ο υφυπουργός Μεταφορών και βουλευτής Ρεθύμνης, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

O κ. Κεφαλογιάννης ήταν, όπως υπογράμμισε και ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο πρώτος που τον ενημέρωσε για τα σοβαρά θέματα που αντιμετώπιζε η εταιρεία δίνοντας τις σωστές κατευθύνσεις για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης (MOU) με τις πιστώτριες τράπεζες, o κ. Κεφαλογιάννης δήλωσε πως: «Η κινητοποίηση του συναδέλφου μου υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη ήρθε μετά και την ενημέρωση μου για το σοβαρό πρόβλημα στην εταιρεία. Θέλω πραγματικά να εκφράσω την ικανοποίηση μου για την άμεση ανταπόκριση του και να τον ευχαριστήσω θερμά για την ουσιαστική προσπάθεια εκπόνησης και υλοποίησης ενός σχεδίου διάσωσης που εξασφαλίζει τις θέσεις εργασίας προφέροντας νέες προοπτικές ανάπτυξης».

Υπενθυμίζεται πως η κρητική εταιρεία είναι από τις μεγαλύτερες αλλαντοβιομηχανίες με 800 εργαζόμενους και τους τελευταίους μήνες κλήθηκε να αντιμετωπίσει τόσο τα προβλήματα που αφορούν στην οικονομική της κατάσταση, όσο όμως και τη διαμάχη των δύο μεγαλομετόχων που είναι οι αδελφοί Δομαζάκη.

Το κυρίαρχο ζήτημα αφορά στο ότι οι τράπεζες που λειτουργούν πιστωτικά για την αλλαντοβιομηχανία, έχουν ζητήσει να υπάρξει είσοδος στην εταιρεία στρατηγικού επενδυτή.