ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ: Διαχείριση των ΑΕΚΚ, Προκλήσεις, Συνέπειες και Λύσεις

Τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) αποτελούν μια σημαντική πηγή περιβαλλοντικής ανησυχίας, καθώς προκύπτουν από την κατασκευαστική δραστηριότητα και απαιτούν επιστημονική και καλά σχεδιασμένη διαχείριση.

ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ: Διαχείριση των ΑΕΚΚ, Προκλήσεις, Συνέπειες και Λύσεις
ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ: Διαχείριση των ΑΕΚΚ, Προκλήσεις, Συνέπειες και Λύσεις

Ένα από τα πλέον σημαντικά ρεύματα αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκόσμια είναι τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). Η σημασία των ΑΕΚΚ έγκειται τόσο στην περιβαλλοντική όσο και στην οικονομική τους διάσταση, καθώς είναι σημαντικός ο όγκος που καταλαμβάνουν αλλά και οι δυνατότητες αξιοποίησής τους αντί της απλής απόρριψής τους μέσω υγειονομικής ταφής.

Τα ΑΕΚΚ είναι από τα πιο βαριά και ογκώδη απόβλητα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 25%-30% περίπου του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων σ’ αυτήν.

Τα απόβλητα εκσκαφών υπάρχουν σχεδόν σε κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα

ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ: Διαχείριση των ΑΕΚΚ, Προκλήσεις, Συνέπειες και Λύσεις
ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ: Διαχείριση των ΑΕΚΚ, Προκλήσεις, Συνέπειες και Λύσεις

Τα ΑΕΚΚ περιλαμβάνουν υλικά όπως χώμα, πέτρες, κομμάτια ή στοιχεία σκυροδέματος, υλικά κατασκευής συστημάτων απορροής υδάτων, επιχρίσματα, πλίνθοι (τούβλα), πλάκες επιστρώσεως, γύψος, άμμος, θραύσματα ειδών υγιεινής κλπ. Η ανεξέλεγκτη παραγωγή και διάθεση αυτών των αποβλήτων έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Η μεγάλη ποσότητα αποβλήτων οδηγεί σε άμεση δημιουργία χώρων διάθεσης, ενώ η έλλειψη ανακύκλωσης επιδεινώνει την ανάγκη για φυσικούς πόρους.

Η ανάγκη για γρήγορες και οικονομικές κατεδαφίσεις οδηγεί σε μεγάλες εξίσου ποσότητες αποβλήτων εκσκαφών με ζημιογόνο πρόσημο για το περιβάλλον και τον άνθρωπο

Να σημειωθεί ότι μια από τις κύριες προκλήσεις είναι η υπερβολική ποσότητα των ΑΕΚΚ, που αυξάνεται και λόγω της αυξημένης οικοδομικής δραστηριότητας. Οι χώροι διάθεσης γίνονται όλο και πιο ελάχιστοι, με αρνητικές συνέπειες σε ρύπανση του εδάφους και του υδάτινου περιβάλλοντος.

Η μη ορθή διαχείριση των ΑΕΚΚ έχει σοβαρές συνέπειες στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Οι χώροι αποτέφρωσης και οι χωματερές συχνά προκαλούν ρύπανση του αέρα με εκπομπές επικίνδυνων ουσιών. Τα ακατάλληλα υλικά που εκτίθενται σε ανοικτούς χώρους μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνα περιβαλλοντικά υποπροϊόντα και εκπομπές αερίων που συνδέονται με ασθένειες αναπνευστικού.

Η ανάγκη για βελτιωμένες τεχνικές ανακύκλωσης και διαχείρισης αποτελεί προτεραιότητα για την αειφόρο ανάπτυξη.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, είναι αναγκαίες ολοκληρωμένες λύσεις με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων.

ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ: Διαχείριση των ΑΕΚΚ, Προκλήσεις, Συνέπειες και Λύσεις
ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ: Διαχείριση των ΑΕΚΚ, Προκλήσεις, Συνέπειες και Λύσεις 4

Πρώτον, η προαγωγή της βιώσιμης κατασκευής είναι καίρια. Η χρήση υλικών που μπορούν να ανακυκλωθούν και η εφαρμογή προχωρημένων τεχνολογιών για τη μείωση των αποβλήτων είναι ουσιαστικές.

Δεύτερον, η προώθηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Η δημιουργία κατάλληλων υποδομών για την επεξεργασία ανακυκλώσιμων υλικών είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση του όγκου των αποβλήτων.

Επιπλέον, η εφαρμογή αυστηρών κανονισμών και προτύπων για τη διάθεση των αποβλήτων είναι ουσιώδης. Η επιβολή περιβαλλοντικών προτύπων εξασφαλίζει τη σωστή διαχείριση και αποτρέπει την παράνομη διάθεση. Η εξέλιξη νέων μεθόδων μείωσης και αξιοποίησης των αποβλήτων μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Συνολικά, η διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες από τις αρμόδιες αρχές, τις εταιρείες και τους πολίτες. Με βιώσιμες πρακτικές και ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα υγιές μέλλον για τις επόμενες γενιές.

Εξακολουθείτε να έχετε απορίες για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ; Βρείτε όλες τις απαντήσεις στην ιστοσελίδα της ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε., καθώς και στη σελίδα που διατηρεί στο Facebook.