in ,

Αντώνης Λιβάνης: Ο Δήμος Αθηναίων παραχωρεί τάφο τιμής ένεκεν στο Α’ Νεκροταφείο

Öùôïãñáößá áñ÷åßïõ ìå ôïí Áíôþíç ËéâÜíç. Ï åêäüôçò Áíôþíçò ËéâÜíçò. óôåíüò óõíåñãÜôçò ôïõ ÁíäñÝá ÐáðáíäñÝïõ, ìÝëïò ôçò ÅèíéêÞò Áíôßóôáóçò êáé åîïñéóèåßò áðü ôç ÷ïýíôá ôùí óõíôáãìáôáñ÷þí áðåâßùóå ôï âñÜäõ ôçò ÔåôÜñôçò 11 Óåðôåìâñßïõ 2019, óå çëéêßá 94 åôþí. Ï Áíôþíçò ËéâÜíçò õðÞñîå ï ìáêñïâéüôåñïò óõíåñãÜôçò ôïõ ÁíäñÝá ÐáðáíäñÝïõ. Åß÷å äéáôåëÝóåé ãåíéêüò äéåõèõíôÞò ôïõ ðïëéôéêïý ãñáöåßïõ ôïõ ðñùèõðïõñãïý, ôçí ðåñßïäï áðü ôï 1981 Ýùò ôï 1989, åíþ õðÞñîå êáé õðïõñãüò ðáñÜ ôù ðñùèõðïõñãþ áðü ôï 1993 Ýùò ôï 1996. (EUROKINISSI)

Με απόφαση του δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, ο Δήμος παραχωρεί τάφο τιμής ένεκεν στο Α’ Νεκροταφείο για την ταφή του Αντώνη Λιβάνη.

«Ο εκλιπών επί πολλές δεκαετίες διαδραμάτισε σημαίνοντα ρόλο στα δημόσια πράγματα της χώρας, ίδρυσε έναν από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους, ενώ έφηβος ακόμη καταδικάστηκε σε θάνατο από τους Γερμανούς κατακτητές» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του δήμου.

Η Αθηνά Οικονομάκου για τις ομοφοβικές δηλώσεις του Πάνου Καλίδη: «Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς…»

Δήμαρχος Παρισιού σε Νεϊμάρ: Ανάψαμε για σένα τον Πύργο του Άιφελ, κάνε και εσύ κάτι