in ,

Εξαφάνιση μυστήριο με 50χρονο στη Γαύδο

65 ðáñÜôõðá äéåñ÷üìåíá ðñüóùðá áðü ÁöãáíéóôÜí êáé ÐáêéóôÜí íåáñÞò çëéêßáò ìåôáîý áõôþí 8 ðáéäéÜ êáé 8 ãõíáßêåò, óõíåëÞöèçóáí êïíôÜ óôçí íÞóï Ðñþôç äéáðëÝïíôáò ðñïò Éôáëßá, üôáí ôï éóôéïðëïúêü óêÜöïò óôï ïðïßï åðÝâáéíáí Ýìåéíå áðü êáýóéìá êé åíôïðßóèçêå íá ðëÝåé áêõâÝñíçôï áðü óêÜöïò ôïõ ëéìåíéêïý óþìáôïò ïðïý ôïõò ìåôÝöåñå óôçí Ðýëï. ¼ëïé åßíáé êáëÜ óôçí õãåßá ôïõò êáé ìåôáöÝñèçêáí óôï êëåéóôü óôÜäéï ìå åõèýíç ôïõ äÞìïõ. Áíáêñßóåéò äéåîÜãåé ôï Ëéìåíáñ÷åßï Ðýëïõ.

Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση εξαφάνισης του 50χρονου άνδρα τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από τις 15 Ιουλίου.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν και σήμερα έρευνες στη χερσαία ζώνη του νησιού αναζητώντας τον ίδιο ή κάποια σημάδια που θα βοηθήσουν στον εντοπισμό του.

Οι έρευνες των τεσσάρων αστυνομικών που μετέχουν στην επιχείρηση εντοπισμού του αγνοούμενου, επικεντρώνονται σε απομονωμένες περιοχές της Γαύδου.

Θυμίζουμε ότι ο 50χρονος κατασκήνωνε στην παραλία Λαβρακάς της Γαύδου όταν εξαφανίστηκε με τα προσωπικά του αντικείμενα να βρίσκονται στη σκηνή ενώ τις προηγούμενες ημέρες οι έρευνες διεξάγονταν από ξηρά, θάλασσα και αέρα με τη συνδρομή λιμενικού, κλιμακίου της ΕΜΑΚ, αστυνομίας αλλά και αεροσκάφους της Frontex.

Φώφη Γεννηματά: Οι 6 αλήθειες σας κρύβουν αντίστοιχα ψέματα

Βορίδης: Η θέση της ΝΔ για τη Συμφωνία των Πρεσπών είναι ξεκάθαρη