ÊáôáóôñïöÝò áðü ôï ðÝñáóìá ôïõ ìåóïãåéáêïý êõêëþíá "ÆïñìðÜ" óôïí äÞìï ¶ñãïõò - Ìõêçíþí, ôçí ÊõñéáêÞ 30 Óåðôåìâñßïõ 2018. Óôçí ðåñéï÷Þ ç ÐõñïóâåóôéêÞ Õðçñåóßá Ýëáâå 85 êëÞóåéò ãéá ðáñï÷Þ âïçèåßáò, åê ôùí ïðïßùí áðåãêëùâßóôçêáí 22 Üôïìá áðü áõôïêßíçôá êáé ïéêßåò. (EUROKINISSI/ÂÁÓÉËÇÓ ÐÁÐÄÏÐÏÕËÏÓ)

Νέα φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα στο οικισμό Ρομά στην Περαία Θεσσαλονίκης.

Του ανταποκριτή μας από το thestival.gr στη Θεσσαλονίκη

Επί τόπου επιχειρούν 6 Πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Σημειώνεται οι Ρομά που μένουν στον καταυλισμό καίνε συχνά λάστιχα και όχι μόνο με τις πυρκαγιές στη συγκεκριμένη περιοχή να αποτελούν συχνό φαινόμενο.

(φωτογραφία αρχείου)

KANTE LIKE ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ EVIATHEMA.GR ΣΤΟ FACEBOOK -->

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here