in ,

Φωτιά στον οικισμό Ρομά στην Περαία Θεσσαλονίκης

ÊáôáóôñïöÝò áðü ôï ðÝñáóìá ôïõ ìåóïãåéáêïý êõêëþíá "ÆïñìðÜ" óôïí äÞìï ¶ñãïõò - Ìõêçíþí, ôçí ÊõñéáêÞ 30 Óåðôåìâñßïõ 2018. Óôçí ðåñéï÷Þ ç ÐõñïóâåóôéêÞ Õðçñåóßá Ýëáâå 85 êëÞóåéò ãéá ðáñï÷Þ âïçèåßáò, åê ôùí ïðïßùí áðåãêëùâßóôçêáí 22 Üôïìá áðü áõôïêßíçôá êáé ïéêßåò. (EUROKINISSI/ÂÁÓÉËÇÓ ÐÁÐÄÏÐÏÕËÏÓ)

Νέα φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα στο οικισμό Ρομά στην Περαία Θεσσαλονίκης.

Του ανταποκριτή μας από το thestival.gr στη Θεσσαλονίκη

Επί τόπου επιχειρούν 6 Πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Σημειώνεται οι Ρομά που μένουν στον καταυλισμό καίνε συχνά λάστιχα και όχι μόνο με τις πυρκαγιές στη συγκεκριμένη περιοχή να αποτελούν συχνό φαινόμενο.

(φωτογραφία αρχείου)

Θεοδωρικάκος: Δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω μείωσης των δημοσίων υπάλληλων

Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει με πρόσωπα – έκπληξη στο πάνελ της