65 ðáñÜôõðá äéåñ÷üìåíá ðñüóùðá áðü ÁöãáíéóôÜí êáé ÐáêéóôÜí íåáñÞò çëéêßáò ìåôáîý áõôþí 8 ðáéäéÜ êáé 8 ãõíáßêåò, óõíåëÞöèçóáí êïíôÜ óôçí íÞóï Ðñþôç äéáðëÝïíôáò ðñïò Éôáëßá, üôáí ôï éóôéïðëïúêü óêÜöïò óôï ïðïßï åðÝâáéíáí Ýìåéíå áðü êáýóéìá êé åíôïðßóèçêå íá ðëÝåé áêõâÝñíçôï áðü óêÜöïò ôïõ ëéìåíéêïý óþìáôïò ïðïý ôïõò ìåôÝöåñå óôçí Ðýëï. ¼ëïé åßíáé êáëÜ óôçí õãåßá ôïõò êáé ìåôáöÝñèçêáí óôï êëåéóôü óôÜäéï ìå åõèýíç ôïõ äÞìïõ. Áíáêñßóåéò äéåîÜãåé ôï Ëéìåíáñ÷åßï Ðýëïõ.
Χρόνος Ανάγνωσης: < 1 λεπτό

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε, από τη θαλάσσια περιοχή «Μώλος» στη Νότια Κέρκυρα,μία 79χρονη, της οποίας ο θάνατος διαπιστώθηκε στο Κέντρο Υγείας Λευκίμμης.

Από την οικεία Λιμενική Αρχή, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here