in

Κέρκυρα: Νεκρή ανασύρθηκε από τη θάλασσα μια 79χρονη

65 ðáñÜôõðá äéåñ÷üìåíá ðñüóùðá áðü ÁöãáíéóôÜí êáé ÐáêéóôÜí íåáñÞò çëéêßáò ìåôáîý áõôþí 8 ðáéäéÜ êáé 8 ãõíáßêåò, óõíåëÞöèçóáí êïíôÜ óôçí íÞóï Ðñþôç äéáðëÝïíôáò ðñïò Éôáëßá, üôáí ôï éóôéïðëïúêü óêÜöïò óôï ïðïßï åðÝâáéíáí Ýìåéíå áðü êáýóéìá êé åíôïðßóèçêå íá ðëÝåé áêõâÝñíçôï áðü óêÜöïò ôïõ ëéìåíéêïý óþìáôïò ïðïý ôïõò ìåôÝöåñå óôçí Ðýëï. ¼ëïé åßíáé êáëÜ óôçí õãåßá ôïõò êáé ìåôáöÝñèçêáí óôï êëåéóôü óôÜäéï ìå åõèýíç ôïõ äÞìïõ. Áíáêñßóåéò äéåîÜãåé ôï Ëéìåíáñ÷åßï Ðýëïõ.

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε, από τη θαλάσσια περιοχή «Μώλος» στη Νότια Κέρκυρα,μία 79χρονη, της οποίας ο θάνατος διαπιστώθηκε στο Κέντρο Υγείας Λευκίμμης.

Από την οικεία Λιμενική Αρχή, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Σε φόρουμ για την Ευρώπη στην Ιταλία ο Αλέξης Τσίπρας

Αμερικανίδα συνελήφθη με νεογέννητο μωρό στην τσάντα στις Φιλιππίνες