in ,

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης

¶íäñáò ï ïðïßïò öÝñåôáé íá åßíáé óå Üó÷çìç øõ÷ïëïãéêÞ êáôÜóôáóç ðõñïâüëçóå ôïõëÜ÷éóôïí äýï öïñÝò áðü äéáìÝñéóìá ðñþôï ïñüöïõ óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Áãßïõ Äçìçôñßïõ. Ôï ðåñéóôáôéêü üðùò áíáöÝñïõí áóôõíïìéêÝò ðçãÝò óçìåéþèçêå ëßãï ðñéí ôéò 2 ôï ìåóçìÝñé óôçí ïäü Áéüëïõ. Ï äñÜóôçò âñßóêåôáé ìÝóá óôï äéáìÝñéóìá êáé áñíåßôáé íá ðáñáäïèåß óôéò Áñ÷Ýò. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10:00 το βράδυ της Παρασκευής σε χορτολιβαδική έκταση στο Καρύδι Αγίου Νικολάου.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Στην μάχη με τις φλόγες – που διήρκεσε ολόκληρη την νύχτα – ρίχτηκαν 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης τα ξημερώματα έθεσαν υπό έλεγχο την φωτιά από την οποία κάηκε χορτολιβαδική βλάστηση σε έκταση 20 στρεμμάτων.

Στην περιοχή παρέμειναν πυροσβέστες για να προλάβουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Επέστρεψε στην κανονικότητα ο δήμος Ν. Προποντίδας στη Χαλκιδική μετά τη φονική θεομηνία – ΦΩΤΟ

Σεισμός στη Ναύπακτο