in ,

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Ελαφόνησο

ÐõñêáãéÜ óôçí Åëáöüíçóï,ïõñÝò óôï ëéìÜíé áðü ðáñáèåñéóôÝò êáé ôïõñßóôåò,áöïý ïé áñ÷Ýò åêêÝíùóáí ðñïëçðôéêÜ ôï êÜìðéíãê ôïõ íçóéïý êáé Ýíá îåíïäï÷åßï.Ï÷çìáôáãùãÜ ðëïßá ìåôáöÝñïõí êáé ðõñïóâåóôéêÜ ï÷Þìáôá, ÓÜââáôï 10 Áõãïýóôïõ 2019 (EUROKINISSI/ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ)

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στην περιοχή «Σίμος» στην Ελαφόνησο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική έχει οριοθετηθεί και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της, ωστόσο ακόμα είναι σε εξέλιξη και για το λόγο αυτό παραμένουν όλες οι δυνάμεις, οι οποίες ενισχύθηκαν νωρίτερα, μέχρι να τεθεί υπό έλεγχο.

Στην Αταλάντα ο νεαρός Μιχάλης Τσαμπουράκης

Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στον Μαραθώνα Αττικής