Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων: Αύριο η συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής δια περιφοράς

12 Απριλίου 2020, 1:37 μμ
Facebook
Twitter
Pinterest
Threads
Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων

Αύριο Δευτέρα και 9:30 είναι προγραμματισμένη να γίνει η δια περιφοράς συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων με 14 θέματα προς συζήτηση.

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική Δια Περιφοράς Συνεδρίαση κατά τις
προβλέψεις της παρ 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (Αρ. Φύλλου 55/11-3-2020/ Τ’ Α) και την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-3-2020 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ, την 13η
του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 09:30, για
την λήψη αποφάσεων (μέσω email ή τηλεφώνου) για τα παρακάτω θέματα :
ΘΕΜΑ 1ο : «Περί έγκρισης χορήγησης 3ης παράτασης για την εκτέλεση του έργου
με τίτλο: ΄΄ Οδοποιϊα Ψαχνών΄΄ »
ΘΕΜΑ 2ο : «Περί έγκρισης χορήγησης 2ης παράτασης για την εκτέλεση του έργου
με τίτλο: ΄΄ Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών κτιρίων΄΄ »
ΘΕΜΑ 3ο: «Περί έγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης για την εκτέλεση του έργου
με τίτλο: ΄΄ Βελτίωση Δημοτικού Καταστήματος Στενής ΄΄ »
ΘΕΜΑ 4ο: «Περί έγκρισης χορήγησης 6ης παράτασης για την εκτέλεση του έργου
με τίτλο: ΄΄ Αναπλάσεις Τ.Κ Στενής΄΄ »
ΘΕΜΑ 5ο: «Περί έγκρισης 1ου Α.Π. Ε , 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και 1ης Συμπληρωματικής
Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: ΄΄ Αναπλάσεις Τ.Κ Στενής ΄΄ »
ΘΕΜΑ 6ο: «Περί έγκρισης χορήγησης 3ης παράτασης για την εκτέλεση του έργου
με τίτλο: ΄΄ Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης , στον οικισμό Μαρκάτες Τ.Κ
Παγώντα, λόγω θεομηνίας ΄΄ »
ΘΕΜΑ 7ο: «Περί έγκρισης 2ου Α.Π. Ε και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε για την εκτέλεση του
έργου με τίτλο: ΄΄ Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης , στον οικισμό Μαρκάτες
Τ.Κ Παγώντα, λόγω θεομηνίας ΄΄ »
ΘΕΜΑ 8ο: «Περί έγκρισης παραλαβής της μελέτης με τίτλο:
΄΄ Υδρογεωλογική μελάτη σημείων υδροληψίας για την ύδρευση της Τ.Κ
Στροπώνων »
ΘΕΜΑ 9ο: «Περί έγκρισης παραλαβής της μελέτης με τίτλο:
΄΄ Περιβαλλοντική Μελέτη για την άδεια χρήσης νερού για Ύδρευση »
ΘΕΜΑ 10Ο: « Περί έγκρισης παράτασης συμβατικής υποχρέωσης παράδοσης
μηχανήματος έργου από το πρόγραμμα Φιλόδημος I»
ΘΕΜΑ 11ο: «Περί αποδοχής δωρεάς »
ΘΕΜΑ 12ο: «Περί αποδοχής δωρεάς »
ΘΕΜΑ 13ο: «Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για την σύνταξη νομικής
γνωμοδότησης »
ΘΕΜΑ 14ο: «Περί έγκρισης – επικύρωσης πρακτικού δικαιολογητικών
κατακύρωσης μειοδότη του Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση
της προμήθειας με τίτλο: ΄΄ Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΄΄ για τις ανάγκες
του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων»

Δείτε τα τελευταία νέα από την Εύβοια στο eviathema.gr, Βόρεια Εύβοια, Νότια Εύβοια.