,

ΕΣΚΑΣΕ: Αυτοί είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων

8 Σεπτεμβρίου 2021, 11:26 πμ
Facebook
Twitter
Pinterest
Threads

Το πρωί της Τετάρτης ο Δήμαρχος Διρφύων Μεσσαπίων Γιώργος Ψαθάς, ανακοίνωσε τους νέους Αντιδημάρχους και εντεταλμένους συμβούλους για τον επόμενο 1 χρόνο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι αντιδήμαρχοι παραμένουν οι ίδιοι ενώ νέες θέσεις εντεταλμένων συμβούλων προστίθενται.

Ο Δήμαρχος άφησε μέχρι και την τελευταία στιγμή την τελική απόφαση η οποία ήταν πολύ δύσκολη για εκείνον για τι θα κάνει τελικά…Μετά το δημοσίευμα του eviathema.gr για ενδεχόμενες σαρωτικές αλλαγές στις θέσεις αυτές, ο Γιώργος Ψαθάς ίσως προχώρησε στην σίγουρη οδό, δηλαδή τον ορισμό μόνο νέων εντεταλμένων συμβούλων και καθόλου αλλαγές στις αντιδημαρχίες ως την ασφαλέστερη λύση.

Α. Ορίζει τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας κ.κ Ματράκα Παναγιώτη, Κορώνη Πέτρο, Γιαννούτσο Δημήτριο, Τσώκο Χαράλαμπο και Σοφία Αφένδρα, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Διρφύων – Μεσσαίων, με θητεία από 08/09/2021 έως και 07/09/2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ή εν μέρει αντικείμενα αρμοδιοτήτων Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, ως εξής:

1. Τον κ. Ματράκα Παναγιώτη του Χαραλάμπους καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες Οικονομικών Υπηρεσιών και ειδικότερα:

i. Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων και των αντίστοιχων υποκείμενων οργανικών
μονάδων της ανωτέρω διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ (ΦΕΚ
525/2-3-2016/τ. Β’ ).

ii. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, βεβαιώσεων,
πιστοποιητικών, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις
αρμοδιότητες της ανωτέρω διεύθυνσης, με εξαίρεση την έγκριση των
δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό
πιστώσεων, την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης
καθώς και των τεκμηριωμένων αιτημάτων του διατάκτη, οι οποίες θα
ασκούνται από τον Δήμαρχο.

iii. Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων
των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση
των σχετικών αποφάσεων.
iv. Ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

2. Τον κ. Κορώνη Πέτρο του Χαραλάμπους καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής και του μεταβιβάζει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και ειδικότερα:

i. Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και
του Γραφείου Πρασίνου του Αυτοτελούς Τμήματος Ποιότητας Ζωής και
Ανακύκλωσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ (ΦΕΚ 525/2-3-2016/τ. Β’ ).

ii. Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.

iii. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και
δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις ανωτέρω αρμοδιότητες, εκτός αν
άλλως προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

iv. Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων
των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση
των σχετικών αποφάσεων.

v. Ορίζεται μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

3. Τον κ. Τσώκο Χαράλαμπο του Αντωνίου καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες του Γραφείου Κίνησης και ειδικότερα:

i. Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Κίνησης και Συντήρησης οχημάτων
και μηχανολογικού εξοπλισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Ποιότητας Ζωής
και Ανακύκλωσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ(ΦΕΚ525/2-3-2016/τ.Β’).

ii. Τον συντονισμό και την εποπτεία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για
την εύρυθμη λειτουργία του εργοταξίου του Δήμου.

iii. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και
δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις ανωτέρω αρμοδιότητες, εκτός αν
άλλως προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

iv. Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων
των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση
των σχετικών αποφάσεων.

v. Την εποπτεία και ευθύνη της αγροτικής και δημοτικής οδοποιίας.

vi. Την εποπτεία και ευθύνη για τις δράσεις για τα αδέσποτα και ανεπιτήρητα
ζώα.

vii. Ορίζεται μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

4. Τον κ. Γιαννούτσο Δημήτριο του Ευαγγέλου καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες Ύδρευσης και Ηλεκτροφωτισμού και ειδικότερα:

i. Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Ύδρευσης και του Γραφείου
Ηλεκτροφωτισμού του Τμήματος Υποδομών, Ύδρευσης και
Ηλεκτροφωτισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος,
σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ (ΦΕΚ 525/2-3-2016/τ. Β’ ).

ii. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και
δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις ανωτέρω αρμοδιότητες, εκτός αν
άλλως προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

iii. Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων
των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση
των σχετικών αποφάσεων.

iv. Ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

5. Την κα Σοφία Αφένδρα, ως άμισθη Αντιδήμαρχο του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, καθ’ ύλην αρμόδια αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες επί θεμάτων Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων, την έκδοση και υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων και αποφάσεων για την άσκηση της αρμοδιότητας.

Όταν απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά της ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ματράκας Παναγιώτης.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του

Δ. Αναπλήρωση αρμοδιοτήτων.

i. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ματράκα Παναγιώτη που απουσιάζει
ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κα Σοφία Αφένδρα,
ii. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γιαννούτσου Δημητρίου που
απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κορώνης Πέτρος,
iii. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κορώνη Πέτρου που απουσιάζει ή
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γιαννούτσος Δημήτριος
iv. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τσώκου Χαράλαμπου που απουσιάζει
ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κορώνης Πέτρος.
Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. Ματράκας Παναγιώτης, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την
Αντιδήμαρχο κα Σοφία Αφένδρα.
ΣΤ. Η τέλεση πολιτικών γάμων θα γίνεται από το Δήμαρχο και σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος η τέλεση των πολιτικών γάμων θα γίνεται από την
Δημοτική Σύμβουλο κα Βασιλείου Μαρία.
Ζ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν
υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων και στο πρόγραμμα
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, άμισθους εντεταλμένους συμβούλους, με θητεία από την ημερομηνία λήψης της παρούσας και μέχρι 31/12/2022 και μεταβιβάζουμε σε αυτούς την εποπτεία των κάτωθι θεμάτων και δράσεων:

1).Στον κ. Ράζο Ιωάννη, εποπτεία επί θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας (καταγραφή και επίλυση προβλημάτων) των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Μεσσαπίων.

• Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της καλής λειτουργίας όλων
των Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, οι αρμοδιότητες
των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων (ΦΕΚ 525/Β´/2-3-2016).

2).Στην κα Καρατζά Αναστασία, αρμοδιότητες επί θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας (καταγραφή και επίλυση προβλημάτων) των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Διρφύων.

3).Στον κ. Θεοδοσίου Αλέξανδρο, αρμοδιότητες επί θεμάτων Πολιτικής Προστασίας
και θεμάτων Αθλητισμού και διαχείρισης αθλητικών εγκαταστάσεων.

4).Στον κ. Κιαπέκο Δήμο, αρμοδιότητες επί θεμάτων πολιτισμού καθώς και σε θέματα
δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.

5).Στον κ. Αγγελάτο Ξενοφών, αρμοδιότητες επί θεμάτων βελτίωσης της
καθημερινότητας των πολιτών.

Δήμος Ερέτριας: Νέος Αντιδήμαρχος ο Ευάγγελος Τσώκος

Σοβαρό τροχαίο κοντά στην Χαλκίδα – Σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση οχημάτων με τραυματία

ΤΕΛΟΣ ΧΡΟΝΟΥ – Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων: Λήγει η θητεία των αντιδημάρχων – Αναμονή για τις αλλαγές Ψαθά

ΕΚΤΑΚΤΟ: Σεισμός 3,6 Ρίχτερ βορειοδυτικά της Χαλκίδας

Άγριο κράξιμο σε εκπροσώπους του Επιμελητηρίου στην Βόρεια Εύβοια – “Εμείς καιγόμασταν και εσείς κάνατε διακοπές στην Σκύρο” – Δεν ήξεραν από που να φύγουν Μώρος και Μαραγκός

Δήμος Κύμης – Αλιβερίου: Το φαινόμενο οικονομικής κακοδιαχείρισης Δημαρχίας Δημήτρη Θωμά – Σε λίγες μέρες ξεκινά η επίμαχη δίκη – Αποκλειστικά έγγραφα που καίνε τον πρώην δήμαρχο και προέδρους

Διαβάστε όλα τα νέα του eviathema.gr στο Google News

Όλες οι τελευταίες Ειδήσεις

Όλες οι Ειδήσεις για τον Κορονοϊό στο koronoios.today

Διαβάστε όλες τις Ειδήσεις από την Εύβοια τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Eviathema.gr

Ειδήσεις από Βόρεια Εύβοια και Νότια Εύβοια, την Χαλκίδα, τα Ψαχνά, την Κάρυστο, το Αλιβέρι

Δήμος Ερέτριας: Νέος Αντιδήμαρχος ο Ευάγγελος Τσώκος

Σοβαρό τροχαίο κοντά στην Χαλκίδα – Σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση οχημάτων με τραυματία

ΤΕΛΟΣ ΧΡΟΝΟΥ – Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων: Λήγει η θητεία των αντιδημάρχων – Αναμονή για τις αλλαγές Ψαθά

ΕΚΤΑΚΤΟ: Σεισμός 3,6 Ρίχτερ βορειοδυτικά της Χαλκίδας

Άγριο κράξιμο σε εκπροσώπους του Επιμελητηρίου στην Βόρεια Εύβοια – “Εμείς καιγόμασταν και εσείς κάνατε διακοπές στην Σκύρο” – Δεν ήξεραν από που να φύγουν Μώρος και Μαραγκός

Δήμος Κύμης – Αλιβερίου: Το φαινόμενο οικονομικής κακοδιαχείρισης Δημαρχίας Δημήτρη Θωμά – Σε λίγες μέρες ξεκινά η επίμαχη δίκη – Αποκλειστικά έγγραφα που καίνε τον πρώην δήμαρχο και προέδρους

Διαβάστε όλα τα νέα του eviathema.gr στο Google News

Όλες οι τελευταίες Ειδήσεις

Όλες οι Ειδήσεις για τον Κορονοϊό στο koronoios.today

Διαβάστε όλες τις Ειδήσεις από την Εύβοια τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Eviathema.gr

Ειδήσεις από Βόρεια Εύβοια και Νότια Εύβοια, την Χαλκίδα, τα Ψαχνά, την Κάρυστο, το Αλιβέρι

Δείτε τα τελευταία νέα από την Εύβοια στο eviathema.gr, Βόρεια Εύβοια, Νότια Εύβοια.