Ï ÏÁÓÁ áíáêïéíþíåé üôé ðñï÷þñçóå óôçí åíôáôéêïðïßçóç ôùí ìÝôñùí ãéá ôïí ðåñéïñéóìü ôçò åîÜðëùóçò ôïõ êïñùíïúïý, äéåíåñãþíôáò ðñüóèåôåò áðïëõìÜíåéò áðü åîåéäéêåõìÝíá óõíåñãåßá. Ìå ãíþìïíá ôï õøçëü åðßðåäï áóöÜëåéáò ãéá ôï åðéâáôéêü êïéíü êáé ôïõò åñãáæüìåíïõò, äéåîÜãåôáé êáèçìåñéíÜ åêôåôáìÝíç áðïëýìáíóç ï÷çìÜôùí êáé óõñìþí, ìå ôç ÷ñÞóç åéäéêþí óêåõáóìÜôùí, óýìöùíá ìå ôéò ïäçãßåò ôïõ ÅÏÄÕ. Ïé áðïëõìÜíóåéò áðü åîåéäéêåõìÝíá óõíåñãåßá Ýñ÷ïíôáé íá ðñïóôåèïýí óôïí êáèçìåñéíü êáèáñéóìü - áðïëýìáíóç ï÷çìÜôùí êáé óõñìþí ðïõ äéåíåñãåßôáé ìå Ýìöáóç óôá óçìåßá óôÞñéîçò ôùí åðéâáôþí (÷åéñïëáâÝò, ìðÜñåò, ðüñôåò êëð), áëëÜ êáé ôùí óôáèìþí ôùí ìÝóùí óôáèåñÞò ôñï÷éÜò (Ìåôñü, Ôñáì, Çëåêôñéêüò) üðïõ äßíåôáé éäéáßôåñç ðñïóï÷Þ óôá óçìåßá ìå ôá ïðïßá Ýñ÷ïíôáé óå åðáöÞ ïé åðéâÜôåò (êïõðáóôÝò, åêäïôéêÜ êáé áêõñùôéêÜ ìç÷áíÞìáôá åéóéôçñßùí êëð.). Ùò ðñïò ôçí ðñïóôáóßá ôùí åñãáæïìÝíùí óôá ìÝóá ìáæéêÞò ìåôáöïñÜò, ï ÏÁÓÁ ðñï÷þñçóå óôçí ðñïìÞèåéá áíôéóçðôéêþí (ãéá ÷ñÞóç ìüíï ôùí åñãáæïìÝíùí), ôá ïðïßá ôïðïèåôÞèçêáí óå óôáèìïýò, åêäïôÞñéá, ãñáöåßá êáé üëïõò ôïõò ÷þñïõò óôïõò ïðïßïõò âñßóêïíôáé ïé åñãáæüìåíïé óôéò óõãêïéíùíßåò. ÐáñÜëëçëá, ðñï÷þñçóå óôçí ðáñï÷Þ áíôéóçðôéêþí óå üëïõò ôïõò ïäçãïýò. ÅðéðëÝïí, óå üëåò ôéò ïèüíåò ôùí áóôéêþí óõãêïéíùíéþí (óå óôáèìïýò ìåôñü, óôÜóåéò ôçëåìáôéêÞò, óõñìïýò ìåôñü, êôë) åðáíáëáìâÜíïíôáé óõíå÷þò åíçìåñùôéêÜ ìçíýìáôá ðïõ õðåíèõìßæïõí ôéò ïäçãßåò ðñïóôáóßáò êáé ðñïóùðéêÞò õãéåéíÞò, ðïõ ðñÝðåé üëïé íá ôçñïýí ùò ìÝôñï ðñïóôáóßáò êáôÜ ôçò åîÜðëùóçò ôïõ êïñùíïúïý. Ï Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ôïõ ÏÁÓÁ, ê. Íßêïò Áèáíáóüðïõëïò, ôüíéóå üôé «ï Ïñãáíéóìüò ëáìâÜíåé üëá ôá áðáñáßôçôá ìÝôñá ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ åðéâáôéêïý êïéíïý êáé ôùí åñãáæïìÝíùí. Ôá åîåéäéêåýïõìå áíÜëïãá ìå ôçí åîÝëéîç ôçò êáôÜóôáóçò, áëëÜ êáé ôéò êáôåõèýíóåéò ôçò Ðïëéôåßáò êáé êáëïýìå ôï åðéâáôéêü êïéíü íá áêïëïõèåß êáé åêåßíï ìå ôç óåéñÜ ôïõ ôéò ó÷åôéêÝò ïäçãßåò ôïõ ÅÏÄÕ ãéá ôçí ðñïóôáóßá áðü ôïí êïñùíïúü».
in

Κορονοϊός: Ολόκληρη η χώρα στο έλεος της επιδημίας

Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να περιοριστεί ο κορονοϊός. Αναλυτικά που θα μπει “λουκέτο” στις επόμενες 15 ημέρες. Σύσταση για αποφυγή ταξιδιών εντός ή εκτός Ελλάδας στις ομάδες υψηλού κινδύνου!

Ο κορονοϊός έχει χτυπήσει για τα καλά τη χώρα μας που μετρά ήδη το πρώτο θύμα με τον αριθμό των κρουσμάτων να σημειώνει μεγάλη αύξηση. Το απόγευμα της Πέμπτης (12.03.2020) ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας ανακοίνωσε πως σε 117 ανέρχονται τα συνολικά κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας εκ των οποίων 10 “ορφανά”, ενώ άλλα 15 διερευνώνται ακόμα. Ο κ. Τσιόδρας είπε ακόμα τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται στην Αττική.

Περισσότερα efimerida.online

Αποτελέσματα τζόκερ 12/03

Κορονοϊός: Τελική απόφαση UEFA! Διακόπτεται το Europa League και το Champions League