in ,

Συνελήφθη ο χειριστής ταχύπλοου που τραυμάτισε λουόμενο στη Γλυφάδα

65 ðáñÜôõðá äéåñ÷üìåíá ðñüóùðá áðü ÁöãáíéóôÜí êáé ÐáêéóôÜí íåáñÞò çëéêßáò ìåôáîý áõôþí 8 ðáéäéÜ êáé 8 ãõíáßêåò, óõíåëÞöèçóáí êïíôÜ óôçí íÞóï Ðñþôç äéáðëÝïíôáò ðñïò Éôáëßá, üôáí ôï éóôéïðëïúêü óêÜöïò óôï ïðïßï åðÝâáéíáí Ýìåéíå áðü êáýóéìá êé åíôïðßóèçêå íá ðëÝåé áêõâÝñíçôï áðü óêÜöïò ôïõ ëéìåíéêïý óþìáôïò ïðïý ôïõò ìåôÝöåñå óôçí Ðýëï. ¼ëïé åßíáé êáëÜ óôçí õãåßá ôïõò êáé ìåôáöÝñèçêáí óôï êëåéóôü óôÜäéï ìå åõèýíç ôïõ äÞìïõ. Áíáêñßóåéò äéåîÜãåé ôï Ëéìåíáñ÷åßï Ðýëïõ.

Συνελήφθη ο 49χρονος ιδιοκτήτης και χειριστής του ταχύπλοου που χθες το απόγευμα τραυμάτισε 32χρονο αλλοδαπό λουόμενο στην 3η Μαρίνα Γλυφάδας, από το λιμεναρχείο Σαρωνικού.

Ο κυβερνήτης του σκάφους δήλωσε ότι ενώ βρισκόταν στο σημείο εισόδου της μαρίνας, άκουσε τον 32χρονο να καλεί σε βοήθεια ενώ είχε εμφανή τραύματα σε πολλά σημεία του σώματός του.

Άμεσα τον περισυνέλεξε και τον μετέφερε στην προβλήτα, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας όπου παραμένει για ιατρική περίθαλψη.

 

Στη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Στην Ελαφόνησο ενισχύονται οι δυνάμεις στην πυρκαγιά